Projektek

hetkoznapok-es-birodalmi-politika-a-koprulu-restauracio-idejen

„Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején”

Az NKFI (OTKA) által támogatott kutatási pályázat 2013–2018 között tartott. A futamidő végére elkészült kézirat Simon Reniger von Renningen konstantinápolyi állandó követ (1649–1666) Konstantinápolyból keltezett válogatott jelentéseit tartalmazza az 1649 és 1660 közötti időintervallumban.

Az Anjou-kori oklevéltár forráskiadvány-sorozat

Az Anjou-kori oklevéltár kiadvány-sorozat a magyarországi forráskiadás jelenlegi legnagyobb szabású vállalkozása. Kezdetei az 1970-es évek végére, a Thuróczy-krónika kritikai kiadásán munkálkodó Mályusz Elemér és Kristó Gyula tudományos együttműködésének idejére nyúlnak vissza.

az-anjou-kori-okleveltar-forraskiadvany-sorozat

A szerzetes-lovagrendek középkori történetének kutatása

Résztvevő: Hunyadi Zsolt

A két évtizede folyó kutatás jelenlegi szakaszában egy összefoglaló monográfia készül az MTA Árpád-kor könyvsorozatának a keretében, valamint a Máltai Lovagrend idén induló új folyóiratának nyitó számában Ribi Andrással közösen dolgozzuk fel a johanniták hazai történetét a kora újkorig

 

A keresztes hadjáratok historiográfiájának feltárása

Résztvevő: Hunyadi Zsolt

A keresztes hadjáratok többévszázados kutatása az 1980-as években fontos fordulóponthoz ért. Az ún. pluralista történészek egy paradigmát dolgoztak ki, amelynek révén a keresztes hadjáratok kutatásának határai mind térben, mind pedig időben jelentősen kibővültek. A 21. század második évtizedében már az 1060-as évektől egészen a 19. századig par excellence keresztes hadjáratnak tekinti a történetírás fő sodra a pápai felhívásra, speciális bűnbocsánat ígérete mellett zajló katonai vállalkozásokat.

 

III. Ince pápa pontifikátusát megelőző pápai–magyar kapcsolatok okleveles anyagának (Hungaria Pontificia) összegyűjtése és sajtó alá rendezése

Résztvevő: Hunyadi Zsolt

A Mezey László által megkezdett, majd az USA-beli James Ross Sweeney által folytatott szerkesztői munka a végéhez közeledik és a közeli jövőben a Regesta Pontificum Romanorum sorozat részeként fog napvilágot látni.

 

Középkori házassági stratégiák interdiszciplináris vizsgálata

Résztvevő: Hunyadi Zsolt

A közelmúltban elindított kutatás a 14-16. századi köz(ép)nemesi famíliák házassági stratégiáit kísérli meg rekonstruálni számos számos irányból történő ráközelítéssel (antropológiai, kvantitatív vizsgálatok, demográfiai trendek, történeti megközelítés, jogtörténeti és társadalomtörténeti vizsgálatok, illetve a „társadalmi nem”-ek vizsgálata). A hazai forrásadottság ismeretében a sokrétű megközelítés és feldolgozás különösen is fontos, még akkor is, ha számos kérdésre a hazai kontextusban nem adható kielégítő válasz.

 

Középkori pecsétek tudományos igényű adatbázisának létrehozása

Résztvevő: Hunyadi Zsolt

A Sigillvm Nemzetközi Pecséttani Társaság égisze alatt működő projekt a középkori pecsétek folyamatosan bővülő online adatbázisát kívánja létrehozni, amely részben a tudományos kutatást kívánja elősegíteni, részben pedig fórumot kíván nyújtani a szfragisztikai kutatásokban érdekeltek számára. A vállalkozás komoly erőfeszítéseket tesz egy deskriptív nyelv létrehozására, amely komoly segítséget jelentene az adatbázis(ok) standardizálásában.