Felvételi információk

A felvételivel kapcsolatos alapinformációk

A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája 2022-ben is felvételt hirdet 2+2 éves nappali tagozatos doktori képzésre, továbbá 2 éves „egyéni” felkészülőként történő doktori fokozatszerzésre.

A jelentkezés határideje: 2022. május 15.

(Keresztféléves képzést  a Történelemtudományi Doktori Iskola nem indít!)

A képzésre jelentkezni elektronikusan lehet. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal (azaz 2022. április 15-én) kezdődhet meg a következő felületeken:

Jelentkezés 2+2 éves doktori képzésre

Jelentkezés 2 éves „egyéni” felkészülőként történő fokozatszerzésre

Az SZTE hallgatói a Neptunos (korábbi ETR-es) azonosítójukkal tölthetik ki a jelentkezési lapot.

„Külsős” (szegedi egyetemi hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező) pályázók regisztrálhatják magukat és ezután tölthetik ki az űrlapot. Technikai segítséget a doktori.jelentkezes@hszi.u-szeged.hu címen kérhetnek.

A Történelemtudományi Doktori Iskola a kért mellékleteket papíron/kinyomtatva is kéri a jelentkezőktől, legkésőbb 2022. május 15-ig a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe postai úton elküldve (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) .

A doktori iskolába való felvétel feltételei, a felvételhez szükséges dokumentumok és a felvételi eljárás a 2+2 éves doktori képzésre történő jelentkezés esetén

A jelentkezés feltételei

 • Mesterszintű (MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diploma vagy utolsó éves mesterszakos/osztatlan képzéses hallgatói státusz.
 • Államilag elismert középfokú (B2 szintű) komplex („C” típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő (pl. angol, német stb.) vagy holt (pl. latin, ógörög stb.) idegen nyelvből.
 • 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban, így magyar állami ösztöndíjat is kaphatnak, ha elérik a ponthatárt.
 • Szabályzat IV. fejezetének 25. pontja értelmében az Európai Unió (EU) polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.
 • A Stipendium Hungaricum ösztöndíjrendszer keretében EU-n kívüli európai és Európán kívüli országokból érkező hallgatók számára is biztosít(hat) állami ösztöndíjat a doktori képzés: http://www.tka.hu/english

Az általános felvételi feltételek elérési lehetősége: http://www.u-szeged.hu (a BTK PhD menüpont alatt).

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • Kitöltött jelentkezési lap (letöltés:https://www.u-szeged.hu/dokint)
 • Szakmai önéletrajz
 • Az Antikvitás Programra, a Medievisztika Programra és a Modernkor Programra történő jelentkezés esetén: motivációs levél, mely tartalmazza az előzetes kutatási tervet is (max. 3 oldal)
 • A Jelenkor Programra történő jelentkezés esetén: Motivációs levél (2800–3000 n)
 • A Jelenkor Programra történő jelentkezés esetén: Kutatási terv (8000–10 000 n)
 • Neptun lista
 • Az oklevélmelléklet (diploma supplement) másolata, vagy a Tanulmányi Osztály igazolása az oklevél átlagáról
 • A diploma/diplomái másolata
 • A nyelvismeretet igazoló iratok másolata
 • A kül- és belföldi részképzések, nyári iskolák, intenzív kurzusok (ha részt vett ilyeneken) igazolásainak másolata
 • A diplomamunka (szakdolgozat) másolata
 • Tudományos dolgozatai listája (egyszerű, word publikációs lista)
 • Már megjelent tudományos cikkek/tanulmányok/könyvek különlenyomatai/fénymásolatai
 • A diákköri konferenciá(ko)n való részvétel és az azokon elért helyezés(ek), különdíj(ak) igazolása(i)
 • Köztársasági ösztöndíj korábbi elnyerését igazoló dokumentum
 • Két felkért ajánló ajánlása zárt borítékban
 • Egy db normál méretű (11×16 cm-es) felbélyegzett boríték, amelyen a pályázó júniusi elérhetőségi címe szerepel, továbbá egy-egy normál- és közepes (16×22 cm-es) méretű, ugyancsak felbélyegzett boríték, amelyeken a július-augusztusi elérhetőségi cím van feltüntetve
 • Erkölcsi bizonyítvány (azoknak, akik nem az SZTE-n az adott évben fejezik be tanulmányaikat)
 • Egyéb szükségesnek érzett dokumentumok
 • A felvételi díj befizetésének igazolása
 • A Jelenkor Programra történő jelentkezés esetén: kitöltött témavezetői nyilatkozat és programvezetői jóváhagyás Témavezetői nyilatkozat és programvezetői jóváhagyás (Jelenkor Program)

A felvételi eljárás

A jelentkezők 2022. június második felében felvételi vizsgát tesznek, amelynek időpontjáról levélben kapnak értesítést a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kartól (a felvételi eljárás díjának befizetésére is ekkor kapnak csekket).

A Történelemtudományi Doktori Iskola felvételi vizsgái a négy programvezető által megszervezett bizottságokban zajlanak (Antikvitás, Medievisztika, Medievisztika‒Régészet, Modernkor, Jelenkor). Egy bizottság legalább három tagból áll.

A jelentkezők értékelése egyrészt a benyújtott pályázati anyag, másrészt a szóbeli felvételi alapján történik.

A felvételi eljárás során maximálisan elérhető pontszám 100 pont.

Ezt a következő megoszlásban szerezhetik meg a jelentkezők:

Felvételi megoszlás

A felvételi pontszám két nagy összetevője A (…)

 

Az elért pontszámok alapján a Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsa rangsorolja a jelentkezőket,  majd a kialakított rangsor alapján felvételi javaslatot tesz a Tudományterületi (Kari) Doktori Tanácsnak, amely az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti a felvételre javasoltak listáját. Ez utóbbi testület dönt az állami ösztöndíjas helyek, illetve a költségtérítéses formában igénybe vehető helyek számáról.

A szóbeli felvételi végén a felvételizőnek ismét nyilatkoznia kell arról, hogy kizárólag államilag finanszírozott formára adja be a jelentkezését, avagy esetleg költségtérítéses formában kívánja végezni doktori tanulmányait (például azért, mert valahol teljes állásban dolgozik), avagy amennyiben lesz államilag finanszírozott hely számára, abban az esetben így kezdené meg tanulmányait, ha viszont nem, akkor vállalja a költségtérítéses képzésbe történő bekapcsolódást is.

A felvétel tényéről (valamint annak formájáról: államilag finanszírozott/költségtérítéses) avagy annak elutasításáról a jelentkezők a nyár folyamán kapnak hivatalos értesítést.

A szóbeli vizsga alkalmával a hallgató szakdolgozata, illetve tervezett kutatási témája kapcsán kerül sor általános szakmai beszélgetésre.

A doktori iskolába 2+2 éves doktori képzésre felvétel nyert pályázók jogviszonya, juttatásai

A képzés megkezdéséhez a felvételt nyert pályázóknak a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon be kell iratkozniuk (ezt mind a 8 félévben meg kell tenniük!), melynek módjáról és határidejéről értesítést a Kartól kapnak.

Az így beiratkozott hallgatók ‒ a  jogszabályban rögzített esetek kivételével ‒ nappali tagozatos hallgatói jogviszonyba kerülnek, így diákigazolványra és egyéb hallgatói juttatásokra is jogosultakká válnak.

Az állami finanszírozású helyre felvettek ösztöndíjban részesülnek, melynek összege 2022 szeptemberétől az első két évben 140.000 Ft, a második két évben pedig 180.000 Ft.

A költségtérítéses helyre felvett hallgatók önköltsége a magyar nyelvű képzésben félévente 325.000 Ft. Az önköltség összege csökkenthető egyéni kérelem alapján annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az egyetem oktató- és kutató munkájában.

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési költségtérítésének aktuális összegéről a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanulmányi osztályán Dr. Kothencz Mihály osztályvezetőtől kaphatnak értesítést:

E-mail: kothencz(kukac)arts(pont)u-szeged(pont)hu
Telefon: 62/544-364

A doktori képzés abszolutóriumának teljesítéséhez 2+2 év alatt 240 kredit megszerzése, a második év végén pedig komplex vizsga letétele szükséges, ezek részletes feltételei alprogramonként különbözőek. A további részleteket és hálóterveket lásd az adott alprogramok bemutatkozásánál!

A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani.

A felvételi eljárást és a hallgatókat érintő további részletekről lásd a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetének weboldalát: http://www.u-szeged.hu/dokint, valamint a Történelemtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), illetve a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatát: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Történelemtudományi Doktori Iskola titkárához, Dr. Felföldi Szabolcs  a Felfoldi(pont)Szabolcs(kukac)antiq(pont)u-szeged(pont)hu címen, illetve a következő telefonszámon: +36 (62) 549-040.

A doktori iskolába való felvétel feltételei, a felvételhez szükséges dokumentumok és a felvételi eljárás az „egyéni” felkészülőként történő jelentkezés esetén

A jelentkezés feltételei

Doktori fokozat megszerzése az első két év kihagyása mellett, úgynevezett „egyéni” felkészüléssel is történhet. A jelölt ekkor közvetlenül a doktori képzés második részébe, az úgynevezett kutatási és disszertációs szakaszba lép be. Az ehhez szükséges szakmai ismereteket és tudományos eredményeket viszont javarészt önállóan kell megszereznie és elérnie.

A Történelemtudományi Doktori Iskola olyanoknak ajánlja ezt a fokozatszerzési formát, akik sok éves vagy akár évtizedes szakmai múlttal, tudományos publikációik, konferencia-előadásaik, vagy más tudományos aktivitásuk stb. révén szűkebb szakmájuk, kutatási területük érett, elismert kutatóinak számítanak, s ezt dokumentumok révén teljes körűen igazolni is tudják.

Az „egyéni” felkészülő jelentkezésének feltételeit az adott programok ‒ egyedi elbírálás során ‒ saját hatáskörben határozzák meg, de a feltételek nem lehetnek alacsonyabbak a történelemtudományi doktori fokozatszerzéshez szükséges minimális követelményeknél.  Az egyéni felkészülők felvételéről a program vezetőjének javaslata alapján (aki személyes meghallgatásra hívja a jelentkezőt) előbb a doktori iskola tanácsa, majd a tudományterületi doktori tanács dönt. A felvétel tényéről a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hivatalos levélben értesíti ki a jelentkezőt.

A jelentkezés az alábbi oldalon történik:

Jelentkezés 2 éves „egyéni” felkészülőként történő fokozatszerzésre

Itt a pályázók regisztrálhatják magukat és ez után tölthetik ki az űrlapot. Technikai segítséget a doktori.jelentkezes@hszi.u-szeged.hu címen kérhetnek.

Máskülönben a jelentkezés egyéb feltételei zömében megegyeznek a 2+2 éves képzésre jelentkezők feltételeivel:

 • Mesterszintű (MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diploma.
 • Államilag elismert középfokú (B2 szintű) komplex („C” típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő (pl. angol, német stb.) vagy holt (pl. latin, ógörög stb.) idegen nyelvből.
 • 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban.
 • Szabályzat IV. fejezetének 25. pontja értelmében az Európai Unió (EU) polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • Kitöltött jelentkezési lap (letöltés:https://www.u-szeged.hu/dokint)
 • Szakmai önéletrajz
 • A diploma/diplomái másolata
 • A diplomamunka (szakdolgozat) másolata
 • A nyelvismeretet igazoló iratok másolata
 • Konferenciák, kül- és belföldi részképzések, nyári iskolák, intenzív kurzusok (ha részt vett ilyeneken) igazolásainak másolata
 • Tudományos dolgozatai listája (egyszerű, word publikációs lista)
 • Már megjelent tudományos cikkek/tanulmányok/könyvek különlenyomatai/fénymásolatai
 • Egy db normál méretű (11×16 cm-es) felbélyegzett boríték, amelyen a pályázó júniusi elérhetőségi címe szerepel, továbbá egy-egy normál- és közepes (16×22 cm-es) méretű, ugyancsak felbélyegzett boríték, amelyeken a július-augusztusi elérhetőségi cím van feltüntetve
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Egyéb szükségesnek érzett dokumentumok
 • A felvételi díj befizetésének igazolása
 • A Jelenkor Programra történő jelentkezés esetén: kitöltött témavezetői nyilatkozat és programvezetői jóváhagyás Témavezetői nyilatkozat és programvezetői jóváhagyás (Jelenkor Program)

A Történelemtudományi Doktori Iskola a kért mellékleteket papíron/kinyomtatva is kéri a jelentkezőktől, legkésőbb 2022. május 15-ig a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe postai úton elküldve (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) .

Az egyéni felkészülők képzésének eljárásrendje

A jelentkezés elfogadásával az intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (a teljes 240-ből összesen 90 kreditet). De a jelölt kérelmére további kreditek is elismerhetők (a kreditek legalább harmadát, azaz 80 kreditet az intézményben kell megszerezni).

A pozitív tartalmú felvételi kiértesítést követően a jelölt komplex vizsgára jelentkezik a szakmailag illetékes doktori iskolába. Sikeres komplex vizsga után a jelölt doktoranduszi jogviszonyba kerül, s beiratkozik az aktuális félévre költségtérítéses formában.

A jelöltnek a 2+2 éves képzésre jelentkezőkhöz hasonlóan meg kell szereznie a következő két év alatt a doktori abszolutóriumhoz szükséges 240 kreditet. Az abszolutórium birtokában adhatja be végül értekezését és indíthatja el a bírálati eljárást.

A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani.

A költségtérítéses helyre felvett hallgatók önköltsége a magyar nyelvű képzésben félévente 325.000 Ft. Az önköltség összege csökkenthető egyéni kérelem alapján, annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az egyetem oktató- és kutató munkájában.

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési költségtérítésének aktuális összegéről a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanulmányi osztályán Dr. Kothencz Mihály osztályvezetőtől kaphatnak értesítést:

E-mail: kothencz(kukac)arts(pont)u-szeged(pont)hu
Telefon: 62/544-364

A felvételi eljárást és a hallgatókat érintő további részletekről lásd a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetének weboldalát: http://www.u-szeged.hu/dokint, valamint a Történelemtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), illetve a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatát: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Történelemtudományi Doktori Iskola titkárához, Dr. Felföldi Szabolcs  a Felfoldi(pont)Szabolcs(kukac)antiq(pont)u-szeged(pont)hu címen, illetve a következő telefonszámon: +36 (62) 549-040.

Kettős fokozatszerzés, co-tutelle

A Szegedi Tudományegyetem lehetőséget kínál külföldi egyetemmel együttműködve közös doktori fokozat megszerzésére. A co-tutelle képzéssel kapcsolatos információk és a szerződések irányelvei elérhetőek az SZTE Doktori Intézet weboldalán:
https://u-szeged.hu/dokint–/–oktatoknak/kettos-fokozatszerzes?folderID=13185&objectParentFolderId=13185