Modernkor

Modernkor Doktori Program

A program múltja

A Szegedi Tudományegyetemen a rendszerváltozás után (1990) először csak a Kristó Gyula professzor által vezetett Medievisztikai Doktori Iskolában lehetett doktori és habilitációs eljárásokat lefolytatni. Később a lehetőség kiszélesedett, J. Nagy László és Anderle Ádám professzorok vezetésével és lehetőség nyílt a Nyugat-Mediterráneum és a hispán világ témaköréből is fokozatokat szerezni. A létrejövő Modernkori Program témakínálata idővel tovább szélesedett: Tóth Sándor László vezetésével a 16‒17. századi, Marjanucz László vezetésével, valamint Deák Ágnes részvételével a 18‒19. századi képzési irány indult el, Karsai László és Tomka Béla vezetésével pedig a 20. századot érintő kutatási, oktatási terület is helyet kapott a képzésben. Az 1990-es évek végére a Modernkori Program már lényegében lefedte a 16. századtól a jelenkorig tartó óriási területet, s nagyszámú doktorandusz felvételével, valamint számos doktori eljárás lebonyolításával igazolta méltó rangját a magyarországi doktori programok között. Az elmúlt években további specializáció ment végbe: 2015-ben a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Doktori Program Tomka Béla professzor vezetésével különvált a Modernkori Programtól.

A két doktori program korszakhatára az I. világháború kitörésének éve (1914), azonban a 20. századi Mediterráneumot, Közel-Keletet, valamint az úgynevezett „fejlődő országokat” és Balkánt érintő témákban további együttműködés áll fenn a két program között. A Modernkori Programban a Papp Sándor professzor irányítása mellett megerősödtek a 16‒18. századot érintő kutatások, mind az Oszmán Birodalommal, mind a magyar történelem „török vagy hódoltsági korszakának” nevezett kutatási területtel kapcsolatos témák. A program komoly nemzetközi beágyazottsággal rendelkezik: osztrák, német, francia, szlovák, román, angol és török kutatási és oktatási intézményekkel működünk együtt. A program mindig is törekedett arra, hogy külföldi diplomások számára is biztosítsa a fokozatszerzés lehetőségét. Erre azonban 2016-ig csak kivételes esetekben volt lehetőség. 2016-tól viszont a magyar állam Stipendium Hungaricum programjának köszönhetően délkelet-európai, ázsiai és afrikai hallgatók is ösztöndíjat nyerhetnek doktori képzésünkbe. Az elmúlt rövid időszak is arra utal, hogy programunk szerte a világon sokak számára vonzó.

A program jelene

A Doktori Iskola Modern kori Programja kronológiai szempontok és tematikai egységek szerint több nagyobb témakör köré szerveződik:

  • Oszmán és Habsburg Birodalmak kora Közép-Európában a 16‒17. században;
  • a 18. és 19. század története a Habsburg Monarchiában;
  • a Mediterráneum története a hozzá kötődő hispán világgal, valamint a Balkán múltjával és az Amerikai Egyesült Államok ezekhez fűződő történeti viszonyrendszerével.
  • a fentiek mellett vezetünk doktori témákat a keleti szlávság,
  • valamint a Krími Kánság történetéből is.

A modern kor kezdetét a magyar historiográfia a szuverén középkori Magyar Királyság bukását jelző mohácsi csata (1526. augusztus 29.) utáni időszakra teszi. Az ország fővárosának, Budának oszmán kézbe kerülésével (1541. augusztus 29.) Magyarország keleti és középső harmada is az Oszmán Birodalom közvetlen irányítású területe és keresztény irányítású vazallus állama lett (Erdély), míg az északi és a nyugati területei Magyar Királyság néven a Habsburg-dinasztia fennhatósága alá kerültek. A Habsburg uralkodók által irányított Magyar Királyság (1686-ig) sokat megőrzött középkori államigazgatásából, egyházi és világi felépítéséből és választó-királysági jellegéből. Az ország keleti felén létrejött Erdélyi Fejedelemség az 1687/1699-ig tartó oszmán uralom ellenére szintén továbbvivője volt a magyar államiságnak. A 20. század elejéig ez a tény határozta meg a magyar történelem keretét. A kora újkor tehát markánsan jelen van a doktori képzésben, elég a 16‒18. századi magyar államiság, a törökellenes háborúk, a Habsburg-ellenes felkelések és az Erdélyi Fejedelemség témakörökre utalni.

A török alóli felszabadulás Magyarországot teljes terjedelmében a bécsi udvar fennhatósága alá helyezte, ugyanakkor az állami önállóság egy bizonyos szintje mindvégig fennmaradt. A magyar társadalom visszarendeződése anomáliákon keresztül ment végbe, az ország a területi egységét is csak részletekben nyerte vissza; a frissen visszahódított területeken (így például a Bánátban) katonai közigazgatás és kincstári gazdaságigazgatás valósult meg. Vizsgált korszakunktól kezdődően jelentkezett elsőként meghatározó mértékben a nemzetiségi kérdés is, amely a magyarság történetét a környezetében élő szerb, román, szlovák s német közösségekkel kapcsolta össze.

A polgárosodás magyarországi története összefüggésben áll a német és a zsidó polgársággal, a mezőgazdasági és az ipari fejlődéssel. Meghatározó az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc, illetve a bukás utáni megtorlások, valamint a rendőrségi megfigyelések vizsgálata.

Az elmúlt évszázad nemzetközi viszonyai, a gyarmati rendszer megszűnte, a Mediterráneumban kialakult új nemzetállamok ugyancsak hangsúlyosan jelennek meg a programban. A térség meghatározó államai, Spanyolország és Franciaország civilizációs hatásai messze túlnőnek európai környezetükön. Mindkét világtörténelmi szintű kulturális központ jelentős súllyal van jelen a doktori képzésben. Már eddig is számos doktori munka született doktori iskolánk keretei között dél-amerikai államok történetéből, erre a jövőben is lehetőség van. A spanyol nyelvterület mellett azonban képviselteti magát az angolszász világ múltja és az Egyesült Államok története is. A Mediterrán térség kutatásában nagy hangsúlyt kap a francia‒magyar, az arab‒ magyar kapcsolatok és az arab országok történelmének vizsgálata, csakúgy, mint a gyarmatosítás és dekolonizációs folyamatok.

Geopolitikai szempontból is lényeges doktori iskolánkban a keleti szlávság (Lengyelország, Oroszország) múltja, kiemelt szerepet játszik Ukrajna története.

Ugyancsak szakavatott vezetőre talál az is, aki a Krími Kánsággal, illetve a dél-orosz sztyeppe török nyelvű népeivel kíván foglalkozni.

A program képzési hálóterve

A program titkára

Dr. Varga Beáta
E-mail: varga.bea@hist.u-szeged.hu

A program oktatói

Aktív
Dr. Bagi Zoltán
Dr. Cora Zoltán
Dr. Cziráki Zsuzsanna
Prof. Dr. Deák Ágnes
Dr. Fewagner Péter Ákos
Dr. Felföldi László
Dr. Giczi Zsolt
Dr. Glässer Norbert
Dr. Kökény Andrea
Dr. Marjanucz László
Dr. Mód László
Prof. Dr. J. Nagy László
Prof. Dr. Papp Sándor
Dr. Péter Róbert
Dr. Simon András
Dr. Szász Géza
Dr. Tóth Hajnalka
Prof. Dr. Tóth Sándor László
Dr. Varga Beáta
Dr. Varga Sándor
Dr. habil. Vukman Péter
Prof. Dr. Zakar Péter

Korábban, opcionális
Dr. Horváth Gyula
Dr. Majoros István
Dr. Nagy Miklós
Dr. Rodao Florentino
Dr. Sáringer János
Dr. Szilágyi Ágnes Judit
Dr. Szilágyi István
Dr. Vass Erika
Dr. Zombori István

A program témakiírói választható témáikkal

Dr. Bagi Zoltán
Kora újkori had- társadalom és intézménytörténet Magyarországon

Prof. Dr. Barna Gábor
A kulturális örökség feltárása, rögzítése és megalkotása Magyarországon és a közép- és délkelet-európai térségben.

Dr. Báti Anikó
Anyagi kultúra Életmód
Táplálkozáskultúra

Dr. Csikós Zsuzsanna
A magyar–hispán kapcsolatok története

Dr. Cziráki Zsuzsanna
Erdély és az erdélyi szászok története a kora újkorban
A Habsburgok keleti diplomáciája a kora újkorban

Prof. Dr. Deák Ágnes
Az Osztrák Császárság és Magyarország története a 19. században; a nemzeti mozgalmak története

Dr. Ferwagner Péter Ákos
Politikai pártok és mozgalmak az arab térségben
Nagyhatalmi politika a Mediterráneumban
A Közel-Kelet története a 19−20. században

Dr. Giczi Zsolt
19-20. századi magyar egyháztörténet
A dualizmus korának művelődéstörténete

Dr. Glässer Norbert
Magyarországi zsidóság történeti és recens vizsgálata
Vallásnéprajz, vallásantropológia
Szimbolikus politika és lojalitások a magyarországi polgárság körében

Dr. Hegyi Ádám Alex
A református egyház története a 17–19. században
Kora újkori művelődéstörténet
Az egyetemek története
Olvasmánytörténet

Prof. Dr. Ivanics Mária
Az Arany Horda történeti forrásainak kutatása

Dr. Kökény Andrea
Az Amerikai Egyesült Államok és Európa a 19. században
Amerika-közi kapcsolatok
A gyarmati kori Amerika
Amerikai társadalom- és eszmetörténet

Dr. Kövér Lajos
Modernkori francia történelem (16−19. század)
A 16–19. századi Európa magyarságképe
A 16–17. századi Habsburg-expanzió

Dr. Kruppa Tamás
Magyar-olasz kapcsolatok a 1617. században
Erdélyi diplomáciatörténet a 16-17. században

Dr. Marjanucz László
Duna-táji népek története a török kiűzésétől a reformkorig
18−19. századi regionális és helytörténet
A magyarországi polgárosodás társadalomtörténete
Társadalmi és politikai változások a modernkori Magyarországon

Dr. Mód László
Anyagi kultúra, muzeológia, kulturális örökség

Prof. Dr. Nagy László
A Maghreb-országok története a 19−20. században
Magyarország és az arab országok kapcsolatának története a 19−20. században.
A magyar−francia kapcsolatok története a 18−20. században
Európa története a 18−20. században

Prof. Dr. Papp Sándor
Magyar történelem a 16−18. században
Oszmán−magyar kapcsolatok
A keresztény vazallus államok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban (Moldva, Havasalföld, Erdély, Közép-Magyarország)
A román vajdaságok magyar és oszmán kapcsolatai a 16. században

Dr. Péter Róbert
digitális bölcsészet; 18. századi tanulmányok; eszmetörténet; sajtótörténet; Brit-magyar kapcsolatok, 1600-1850; titkos társaságok története (pl. szabadkőművesség)

Dr. Solymosi József
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története
Magyar hadtörténet 1825–1868
A Kossuth-emigráció története 1849-1867

Dr. Tóth Hajnalka
Magyarország története a 16−17. században, társadalomtörténet és hadtörténet

Prof. Dr. Tóth Sándor László
A török hódoltság korának had-és politikatörténeti kérdései
A 15 éves háború (1593−1616) és a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája

Dr. Varga Beáta
Kelet-Európa újkori története

Dr. Varga Sándor
Tánc- és zenefolklorisztika, táncantropológia

Prof. Dr. Zakar Péter
A 18-19. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet
A Délvidék politika- és művelődéstörténete a 19−20. században
Osztrák Császárság története a 19. században
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Dr. Zalai Anita
Spanyolország története a 20. században

A program aktív témavezetői

Dr. Cziráki Zsuzsanna
Prof. Dr. Deák Ágnes
Dr. Ferwagner Péter Ákos
Dr. Glässer Norbert
Dr. Kökény Andrea
Dr. Marjanucz László
Dr. Mód László
Prof. Dr. J. Nagy László
Prof. Dr. Papp Sándor
Dr. Szász Géza
Dr. Tóth Hajnalka
Dr. Varga Beáta
Dr. Varga Sándor

A programban fokozatot szerzettek

(Név, dolgozat címe, témavezető neve, fokozatszerzés éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Szilágyi Ágnes Judit
Nemzetépítés és kultúrpolitika az Estado Nôvo idején
Prof. Dr. Anderle Ádám
1997
állami ösztöndíjas

Némethyné Kesserű Judit
A Nyugat-Mediterráneum és a hispán világ története
nem volt
1998
egyéni felkészülő

Dr. Tóth Ágnes
Angol-amerikaiak Felső-Kaliforniában a mexikói időszakban, 1821–1848
nem volt
1999
egyéni felkészülő

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben
Prof. Dr. J. Nagy László
2001
egyéni felkészülő

Alessandro Rosselli
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimiento operario italiano (1933–1939)
nem volt
2002
egyéni felkészülő

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában, 1945–1954
Prof. Dr. J. Nagy László
2003
állami ösztöndíjas

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében
nem volt
2003
egyéni felkészülő

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján
Prof. Dr. Anderle Ádám
2003
állami ösztöndíjas

Librado Orozco Zapata
A kelet-európai és latin-amerikai átalakulási folyamatok történelmi szempontú összehasonlítása
nem volt
2004
egyéni felkészülő

Nagy Marcell
A mexikói konzervativizmus a 19. században
Prof. Dr. Anderle Ádám
2004
állami ösztöndíjas

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez, 1920–1944
Dr. Szilágyi Ágnes Judit
2005
költség-térítéses

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914–1918)
Prof. Dr. Anderle Ádám
2005
költség-térítéses

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821–1845
Prof. Dr. Anderle Ádám
2005
költség-térítéses

Szente-Varga Mónika
Migracion húngara a México entre 1901 y 1950
Prof. Dr. Anderle Ádám
2005
költség-térítéses

Hollósi Szonja
Contribution á l’ étude de l’imaginaire dans les lettres francophones du Maghreb
Prof. Dr. J. Nagy László
2005
állami ösztöndíjas

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború idején
Prof. Dr. Anderle Ádám
2005
állami ösztöndíjas

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948–1953 közötti időszakban
Prof. Dr. J. Nagy László
2005
állami ösztöndíjas

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről (1942)
nem volt
2006
egyéni felkészülő

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom, 1882–1914
Prof. Dr. J. Nagy László
2006
állami ösztöndíjas

Tandori Mária
A korzikai angol királyság és alkotmánya
Prof. Dr. J. Nagy László
2006
költség-térítéses

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra Italiana dal dopoguerra ad oggi
nem volt
2006
egyéni felkészülő

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban, 1897–1912
Prof. Dr. J. Nagy László
2006
állami ösztöndíjas

Jókai Rita
A Napóleon-kép, avagy Korzika francia integrációja
Prof. Dr. J. Nagy László
2006
állami ösztöndíjas

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között
nem volt
2006
egyéni felkészülő

Monostori Adél
Egy vitatott életút. La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén, 1746–1762
Prof. Dr. J. Nagy László
2007
állami ösztöndíjas

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig – spanyol szemmel, 1850–1868
Prof. Dr. Anderle Ádám
2007
állami ösztöndíjas és költség-térítéses

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig
Prof. Dr. Anderle Ádám
2008
állami ösztöndíjas és költség-térítéses

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígéna
Prof. Dr. Anderle Ádám
2008
állami ösztöndíjas és költség-térítéses

Csurgay-Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja
Dr. Marjanucz László
2008
egyéni felkészülő

Pethő Szilvia
El exílio de comunistas espaoles en los paises socialistas. Spanyol kommunista emigráció Középkelet-Európában (1946–1955)
Prof. Dr. Anderle Ádám
2008
állami ösztöndíjas

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760–70-es években
Dr. Marjanucz László
2008
egyéni felkészülő

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság, 1945–1990
Prof. Dr. Anderle Ádám
2008
költség-térítéses

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia
Prof. Dr. J. Nagy László
2008
állami ösztöndíjas

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok, 1955–1970
Prof. Dr. J. Nagy László
2008
állami ösztöndíjas

Őry-Kovács Katalin
A Jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem
Prof. Dr. Anderle Ádám
2008
állami ösztöndíjas

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a tárgyi emlékanyag tükrében a Rákóczi-szabadságharc bukásáig
Dr. Papp Sándor
2008
egyéni felkészülő

Szelják György
„Tisztelnünk kell egymást!” Nashua világkép és kulturális változások Pachiquitában a 20. században
Dr. Boglár Lajos
2008
egyéni felkészülő

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban 1872–1876
Prof. Dr. Anderle Ádám
2009
állami ösztöndíjas

Maria Pia Pedani
Dalla frontiera al confine
Prof. Dr. J. Nagy László
2009
egyéni felkészülő

Pusztai Gabriella
Magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig
Dr. Marjanucz László
2009
egyéni felkészülő

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–44)
2009
egyéni felkészülő

Dr. Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana
Prof. Dr. Anderle Ádám
2009
egyéni felkészülőt

Sebők Balázs
Az alföld iparosítása 1950–1970
Dr. Belényi Gyula
2010
költség-térítéses

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d’ austria
Prof. Dr. J. Nagy László
2010
egyéni felkészülő

Arienza Javier
La Crónica Hispana de la Guerra de los Quince Anos (1593–1606)
Prof. Dr. Tóth Sándor László
2010
költség-térítéses

Vukman Péter
Moszkvától Londonig, Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948–1953)
Prof. Dr. A. Sajti Enikő
2010
állami ösztöndíjas

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok a vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Prof. Dr. Karsai László
2010
állami ösztöndíjas

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873–1950)
Dr. Marjanucz László
2011
egyéni felkészülő

Cziráki Zsuzsanna
Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején
Prof. Dr. Papp Sándor
2011
állami ösztöndíjas

Tari Adrienn
A Primo de rivera diktatúra közép kelet-európai politikája
Prof. Dr. Anderle Ádám
2011
állami ösztöndíjas

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938‒1950)
Prof. Dr. Tomka Béla
2011
állami ösztöndíjas

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján
Dr. Papp Sándor
2011
költség-térítéses

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867‒1914)
Dr. Marjanucz László
2011
költség-térítéses

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a XVIII. század közepén
Dr. Rákóczi István
2012
egyéni felkészülő

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között
Prof. Dr. Papp Sándor
2012
állami ösztöndíjas

Dévavári Zoltán
Új partok felé. Kisebbségi Útkeresés. Szellemi, politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918‒1923)
Prof. Dr. A. Sajti Enikő
2012
költség-térítéses

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970‒1980
Prof. Dr. J. Nagy László
2012
állami ösztöndíjas

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája
Dr. Marjanucz László
2012
költség-térítéses

Ágnes Tamás
Nationality stereotypes – from a comparative perspective
Dr. Ágnes Deák
2012
tuition fee and public scholarship holder

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák – összehasonlító perspektívában
Dr. Deák Ágnes
2012
költségtérítéses majd állami ösztöndíjas

Lénárt András
Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában
Dr. Rosselli Alessandro
2013
állami ösztöndíjas

Szilágyi Péter
A líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951‒1969
Prof. Dr. J. Nagy László
2013
állami ösztöndíjas

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből, különös tekintettel a szívgyógyászatra
Dr. Marjanucz László
2014
egyéni felkészülő

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján. (Az alföldi szlovákság története a két világháború között)
Dr. Sipos József
2014
egyéni felkészülő

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi–magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban
Prof. Dr. Zimonyi István és Dr. Sáringer János
2014
egyéni felkészülő

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom: A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében
Prof. Dr. Barna Gábor
2014
állami ösztöndíjas

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között
Prof. Dr. Karsai László
2015
költség-térítéses és állami ösztöndíjas

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében
Prof. Dr. Deák Ágnes
2015
egyéni felkészülő

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében
Dr. Zakar Péter
2015
költség-térítéses

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében
Prof. Dr. Papp Sándor
2016
költség-térítéses

Povedák Kinga
Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata
Prof. Dr. Barna Gábor
2016
költség-térítéses

Gulyás K. László
II. Szaúd uralkodásának első szakasza
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2016
állami ösztöndíjas

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban, II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében
Prof. Dr. Papp Sándor
2016
költség-térítéses

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták: A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605‒1830
Dr. Kökény Andrea
2017
állami ösztöndíjas

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971
Prof. Dr. J. Nagy László
2017
állami ösztöndíjas

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918)
Prof. Dr. Zakar Péter
2018
önköltséges

Kovács Anett
Közjótékonyság története Békés megyében 1828-1918
Dr. Marjanucz László
2018
önköltséges

Túróczi Tamás
Ibéria-japán kapcsolatok (1543-1650), a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében
Dr. Kövér Lajos és Dr. Rodao Florentino
2018
állami ösztöndíjas

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883)
Dr. Zakar Péter
2018
önköltséges

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608)
Dr. Kövér Lajos
2018
önköltséges

Szabados János
„Azon fáradozom, hogy mindkettőjüket jó szomszéddá tegyem” –A budai német renegát Hans Caspar karrierjének (1627–1660) bemutatása politikai és kulturális kontextusban
Prof. Dr. Papp Sándor
2019
önköltséges és állami ösztöndíjas

A program szervezett képzésében abszolutóriumot és szigorlatot szerzettek

(Név, dolgozat témavezető neve, megszerzésének éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Kiss Vilmos
Prof. Dr. A. Sajti Enikő
2013
költségtérítéses

Szajcsán Éva
Prof. Dr. A. Sajti Enikő
költségtérítéses

Valastyán Balázs
Prof. Dr. A. Sajti Enikő
2014
költség-térítéses és állami ösztöndíjas

Bodó Katalin Erzsébet
Prof. Dr. Anderle Ádám
2009
állami ösztöndíjas

Marosi Ágnes
Prof. Dr. Anderle Ádám
2009
költségtérítéses

Marosi Ágnes
Prof. Dr. Anderle Ádám
2009
költségtérítéses

Tóth Anita
Prof. Dr. Anderle Ádám
2012
költségtérítéses

Bodosi-Kocsis Nóra
Prof. Dr. Barna Gábor
költségtérítéses

Pintér Zsófia
Prof. Dr. Barna Gábor
2016
költségtérítéses

Kovács Orsolya
Prof. Dr. Barna Gábor
költségtérítéses

Terendi Viktória
Prof. Dr. Barna Gábor
2016
költségtérítéses

Deme Ágnes
Prof. Dr. Barna Gábor
2016
költségtérítéses

Kudlacsek Zsigmond
Dr. Giczi Zsolt
2005
költségtérítéses

Farkas Kornél
Dr. Giczi Zsolt
2009
költségtérítéses

Gönczöl Csaba
Prof. Dr. Ivanics Mária
2016
költségtérítéses

Antos Balázs
Dr. Marjanucz László
2012

Rotár Krisztina
Dr. Marjanucz László
2013
költségtérítéses

Borbély Szabolcs
Dr. Marjanucz László
2014
költségtérítéses

Márkiné Bóka Zita
Dr. Marjanucz László
2013
költségtérítéses

Mády Máté
Prof. Dr. Papp Sándor
költségtérítéses

Szigeti Boglárka
Prof. Dr. Papp Sándor
2014
költségtérítéses

Szabados János
Prof. Dr. Papp Sándor
2017
költség-térítéses és állami ösztöndíjas

Sipos Melinda
Prof. Dr. Papp Sándor
2016
költségtérítéses

Vatai Gábor
Prof. Dr. Papp Sándor
2013
állami ösztöndíjas

Voloncs László
Prof. Dr. Papp Sándor
költségtérítéses

Kresák Eszter
Dr. Simon András
állami ösztöndíjas

Ripcse-Karácsony Anna
Dr. Simon András
2016
költségtérítéses

Schill Tamás
Dr. Simon András
2011
költségtérítéses

Szűgyi Ferenc
Dr. Simon András
2015
állami ösztöndíjas

Bedő Valér
Dr. Simon András
2015
költségtérítéses

Horváth Csaba
Dr. Sipos József
2015
költségtérítéses

Juhász Krisztina
Prof. Dr. Tóth Sándor László
2015
költségtérítéses

Marton Gellért Ernő
Dr. Varga Beáta
2016
állami ösztöndíjas

Apjok Vivien
A Maros folyó társadalmi kulturális szerepének változása a 19. századtól napjainkig
Dr. Mód László
2019
állami ösztöndíjas

Glässerné Nagyillés Anikó
A jezsuita Szívgárda lelkiségi mozgalom társadalomtörténeti vizsgálata
Prof. Dr. Barna Gábor
2018
költség-térítéses

Gömöri Roland
Egyiptomi kopt keresztény egyház helyzete a 19–20. században
Prof. Dr. J. Nagy László
2018
állami ösztöndíjas

Nagy Réka Anna
Új vallási és lelkiségi mozgalmak
Prof. Dr. Barna Gábor
2018
költség-térítéses

Szőnyi Vivien
A moldvai táncok szocio-kulturális változásainak vizsgálata
Dr. Varga Sándor
2018
költségtérítéses

Nagy Zsolt Dezső
Középkori és koraújkori pénztörténet
Prof. Dr. Papp Sándor
2017
költségtérítéses

Vukov Anikó
A homoktövis gyógynövény Magyarországon
Dr. Mód László
2017
költségtérítéses

A program szervezett képzésében komplex vizsgát teljesítettek

Brandl Gergely
A nagy szegedi boszorkányper (1728–1729) társadalom- és jogtörténete várostörténeti kontextusban
Dr. Bagi Zoltán
2018

Kutse Altın
Tayyip Gökbilgin török történész kapcsolati hálója és az török történetírás
Prof. Dr. Papp Sándor
2018

Keller László
Törökország története a késő oszmán korban és a korai köztársaság idején
Prof. Dr. Zimonyi István
2018

Takács Gergely
Az északnyugat magyarországi legényegyletek társadalmi és kulturális beágyazottságának vizsgálata
Dr. Varga Sándor
2018

Presztóczky Zoltán
Hódmezővásárhely története a 19-20 század fordulóján
Dr. hab. Marjanucz László
2018

Kádár József
Jordánia története a II. Világháború után
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2018

Csernus Lukács Szilveszter
19. századi nemzetiségi mozgalmak Magyarországon
Prof. Dr. Deák Ágnes
állami ösztöndíjas
2018

Emine Yüksel
Anatóliai nem-ortodox vallási csoportok és a Szafavida Irán
Prof. Dr. Papp Sándor
2019

Mortaza Firuzi
Egy ismeretlen Bécsben őrzött 16. századi okmánygyűjtemény (inşa) az Oszmán-Szafavida történelemhez
Prof. Dr. Papp Sándor
2019

Balatoni Balázs
Balkán története a 20. század elején
Dr. Vukman Péter
2019

Seyedin Szilvia
Irán története a modern korban
Prof. Dr. J. Nagy László
2019

Angyal Béla
Felvidéki Magyarság története és néprajza a 20. század elején
Dr. Simon András
2020

Ergün Cengiz
Habsburg-oszmán diplomáciai kapcsolatok a 17. században
Dr. Tóth Hajnalka
2020

Hasan Samee Ali
Szíria története a késő oszmán korban
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2020

Mihályi Dorottya
Útleírás, útirajz irodalom, mint történeti forrás
Dr. Szász Géza
2020

Nagy Gábor Ferenc
Néprajzi program
Dr. Mód László
2020

Nyitrai Marianna
Néprajzi program
2020

Székely Anna
Néprajz és néptánckultúra
Dr. Varga Sándor
2020

Árvai Lajos
Kelet-Európa kora újkori had- és társadalomtörténetének, komparatív elemzése
Dr. Varga Beáta
2021

Berczeli-Nemcsényi Alex
Német bevándorlás Texasba a 19. század első felében.
Dr. Kökény Andrea
2021

Deák Ádám
Csanád megye követutasításai a reformkorban
Prof. Dr. Deák Ágnes
2021

Kornéli Beáta
St. John Philby Közel-Kelettel kapcsolatos elképzelései az első világháború
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2021

Korom Alexandra
Dr. Varga Sándor
Tánc és identitás összefüggései egy magyarországi német közösség példáján
2021

Krizsán Bálint
A modern magyar konzervativizmus első generációjának politikai pályafutása
Prof. Dr. Deák Ágnes
2021

Pásztor Renáta
Erzsébet cárnő ukrán politikája
Dr. Varga Beáta
2021

Senol Mesude
Karácson Imre isztambuli kutatásai
Dr. Tóth Hajnalka
2021

Tóth István
Szeged és a Felvidék kapcsolata a 19. században
Dr. Marjanucz László
2021

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

(Név, jelenlegi évfolyam, dolgozat várható címe, témavezető neve, államilag finanszírozott/költségtérítéses)

Horváth-May Dániel
A színpadi néptánc formahű előadásmódjának történeti háttere
Dr. Varga Sándor
2021

Törő Balázs
Második otthonok, üdülőtelepek a Balaton északi partján
Dr. Mód László
2021

Domokosné Hegedűs Szabina
A felekezeti jótékonyság társadalmi integrációs szerepe a Szegedi Zsidó Hitközségben a vészkorszak előtt
Dr. Glässer Norbert
2021

Pokorni Mihály
Debrecen város török oklevelei
Prof. Dr. Papp Sándor
2021

Andac Özgür
A nők szerepe a török társadalomban
Prof. Dr. Papp Sándor
2021

Ersin Aysegül
A magyar emigráció és a török modernizáció
Prof. Dr. Papp Sándor
2021

Özger Ebubekir
Oszmán Birodalomból a modern Törökországba
Prof. Dr. Papp Sándor
2021

Akin Burak
Oszmán reformtörekvések
Prof. Dr. Papp Sándor
2020

Arystanova Gulkhanys
Orientalizmus az orientből nézve
Prof. Dr. Papp Sándor
2020

Ürkmez Ertan
Végvári élet a határ két oldalán
Prof. Dr. Papp Sándor
2020

Boldizsár Gábor
Erdély és az erdélyi szászok története a kora újkorban
Dr. Cziráki Zsuzsanna
2020

Botezatu Emilia Isabela
Tánc és hagyományőrzés Moldvában
Dr. Varga Sándor
2020

Lajkó Gergely
Magyarországi lovaskultúra a 19-20. században
Dr. Mód László
2020

Szakolczai Laura
Egy özvegy erdélyi fejedelemasszony- Kemény Jánosné Lónyay Anna
Dr. Cziráki Zsuzsanna
2020

Árvai Lajos
Kelet-Európa kora újkori had- és társadalomtörténetének, komparatív elemzése
Dr. Varga Beáta
2019

Barabási-Mocsári Erika Margit
Török fegyvertáncok magyar kapcsolatai
Dr. Varga Sándor
2019

Berczeli-Nemcsényi Alex
Német bevándorlás Texasba a 19. század első felében.
Dr. Kökény Andrea
2019

Deák Ádám
Csanád megye követutasításai a reformkorban
Prof. Dr. Deák Ágnes
2019

Kornéli Beáta
St. John Philby Közel-Kelettel kapcsolatos elképzelései az első világháború
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2019

Korom Alexandra
Dr. Varga Sándor
Tánc és identitás összefüggései egy magyarországi német közösség példáján
2019

Krizsán Bálint
A modern magyar konzervativizmus első generációjának politikai pályafutása
Prof. Dr. Deák Ágnes
2019

Pásztor Renáta
Erzsébet cárnő ukrán politikája
Dr. Varga Beáta
2019

Senol Mesude
Karácson Imre isztambuli kutatásai
Dr. Tóth Hajnalka
2019

Tóth István
Szeged és a Felvidék kapcsolata a 19. században
Dr. Marjanucz László
2019

Angyal Béla
Felvidéki Magyarság története és néprajza a 20. század elején
Dr. Simon András
2018

Ergün Cengiz
Habsburg-oszmán diplomáciai kapcsolatok a 17. században
Dr. Tóth Hajnalka
2018

Hasan Samee Ali
Szíria története a késő oszmán korban
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2018

Mihályi Dorottya
Útleírás, útirajz irodalom, mint történeti forrás
Dr. Szász Géza
2018

Nagy Gábor Ferenc
Néprajzi program
Dr. Mód László
2018

Nyitrai Marianna
Néprajzi program
2018

Székely Anna
Néprajz és néptánckultúra
Dr. Varga Sándor
2018