Jelenkor

Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program (1914 utáni időszak)

A program múltja

A 20. század történelmével foglalkozó doktori hallgatók 2015-ig a Doktori Iskola Modernkori Történelem Programjának keretében szereztek fokozatot. Ezt követően ez a program kettévált, s az utóbbi száz év történelmét kutatók, valamint az összehasonlító megközelítést alkalmazó doktoranduszok immár külön, specializált program keretében dolgoznak. Ez a változás lehetővé teszi az elmélyültebb szakmai műhelymunkát és a hallgatók egyedi igényeihez való jobb alkalmazkodást.

A program jelene

A jelenkortörténet kutatása – mely alatt a közép-európai historiográfiai tradícióknak megfelelően az 1914 utáni időszak vizsgálatát értjük – sajátos és jól intézményesült területe a magyarországi és a nemzetközi történetírásnak. A kutatók mellett a szélesebb közvélemény is kiemelt érdeklődéssel kíséri a 20. század történetét, s ez a figyelem az utóbbi időben sem lankad, sőt, inkább növekszik. Számos olyan – a társadalmi kohézió és a nemzeti önkép alakulása, vagy éppen a magyar társadalomnak a tágabb európai környezetbe való sikeres beilleszkedése szempontjából is fontos –, tisztázatlan és hevesen vitatott időszaka és problémája van a 20. századi magyar történelemnek, amelyeknek korszerű szemléletű vizsgálata szükséges.

Ehhez kedvező feltételeket teremt az a körülmény, hogy az utóbbi három évtizedben a 20. század kutatása nagy átalakuláson ment keresztül Magyarországon. Egy sor negatív jelenség mellett is – mint a politikának a tudományba való beavatkozási törekvései – a változások iránya összességében pozitív: a jelenkortörténet forrásbázisa kibővült, a legtöbb kutató munkája szakszerűbbé vált, és a történetírás befogadott fontos nemzetközi irányzatokat.

A nemzetközi jelenkortörténet-írást sokáig a politikatörténet dominálta, az utóbbi időszakban azonban ez már lényegesen kevésbé jellemzi. Ennek megfelelően a jelenkortörténet – bár vannak sajátos módszertani elvei is – ebben a doktori programban sokkal inkább kronológiai behatárolást jelent, mint módszertani-tematikai irányultságot. A program az első világháborútól napjainkig terjedő időszak történelmével, illetve annak egyes szakaszaival foglalkozó doktori hallgatókat fogad, de nem csupán a politikatörténet, hanem a társadalom- és gazdaságtörténet, valamint az eszmetörténet területén és további témákban is.

A jelenkortörténet kutatása mellett a program a történeti összehasonlításokra helyezi a súlypontot, és ennek megfelelően a doktori hallgatókat az összehasonlító módszer alkalmazására ösztönözzük. Az összehasonlítás fontos eszköze a jelenkortörténet-írásnak: lehetőséget nyújt például arra, hogy számos kérdést az eddigieknél kevésbé etnocentrikus módon tárgyaljanak a kutatók. Az összehasonlítások alkalmazása a történetírásban erősíti az elméleti tudatosságot, elősegíti a túlzottan leíró jellegű megközelítések kiegyensúlyozását. Mindemellett az összehasonlítások nagy szerephez juthatnak a – jelenkortörténet esetében különösen nagy veszélyt jelentő – ideologikus vonások korrigálásában is. Tapasztalatok szerint az összehasonlító kutatások igénylik és egyben előmozdítják a nemzetközi együttműködést, ezáltal pedig fokozzák a magyar történetírás nemzetközi beágyazottságát, ami jótékony hatást gyakorolhat annak színvonalára.

Ennek megfelelően a program elsősorban olyan doktori hallgatók jelentkezését várja, akik – a témavezetőkkel való egyeztetés után –  a 20. századi magyar és egyetemes történelemmel változatos perspektívákból és módszerekkel kívánnak foglalkozni, továbbá fogad egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánó tapasztaltabb kollégákat is. A képzés széles körű elméleti és módszertani felkészítést igyekszik nyújtani a hallgatóknak, emellett a kurzusok kiválasztásánál megfelelő teret kíván engedni az egyéni érdeklődésnek is. Az oktatásban és a jelöltek szakmai irányításában a szegedi kollégák mellett más neves hazai és külföldi szakemberek is részt vesznek.

A program képzési hálóterve

Jelenkor program képzési hálóterve

1–4. félév Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori (…)

Kurzusleirasok-Jelenkor

Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program Kurzusleírások

A felvételi vizgzsával kapcsolatos dokumentumok

A program titkára

Dr. habil. Tamás Ágnes
E-mail: tagnes83@yahoo.com 

A program oktatói

Dr. Baráth Katalin
Dr. Bárdi Nándor
Dr. habil. Bencsik Péter
Dr. Kalmár Melinda
Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
Dr. habil. Molnár Judit
Dr. habil. Pihurik Judit
Prof. Dr. Standeisky Éva DSc
Dr. habil. Tamás Ágnes
Prof. Dr. Tomka Béla
Dr. habil. Vukman Péter László

A program témakiírói és választható témáik

Dr. habil. Lénárt András
Spanyolország és Latin-Amerika története a 20. században

Dr. Bárdi Nándor
A romániai magyarság története
Budapesti kormányzatok nemzetiségi és magyarságpolitikája
Kisebbségi magyar politikusok életrajzai

Dr. habil. Bencsik Péter
Csehszlovákia története a 20. században

Dr. Ferwagner Péter Ákos
Politikai pártok és mozgalmak az arab térségben
A Közel-Kelet és Észak-Afrika története a 20. században
Nagyhatalmi politika a Mediterráneumban

Dr. Giczi Zsolt
Klebelsberg Kuno munkássága

Dr. Kalmár Melinda
A szovjet típusú rendszerek története

Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
Szélső jobboldali pártok és mozgalmak Európában és Magyarországon a 20. században
Népirtások a 20. században Európában, Ázsiában, Afrikában
Holokauszt Magyarországon és Európában

Dr. Kiss Gábor Ferenc
A háború és infrastruktúrája: fegyveres erők, gazdaság és társadalom 20. században

Dr. habil. Molnár Judit
Holokauszt Magyarországon

Dr. habil. Pihurik Judit
Magyarország története, 1920–1945

Dr. Révész Béla
A rendszerváltozás története Magyarországon

Dr. habil. Tamás Ágnes
Sajtótörténet Magyarországon 1945 előtt

Prof. Dr. Tomka Béla
Európa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)
Az európai integráció története
20. századi magyar és európai társadalom- és gazdaságtörténet
Nemzetközi összehasonlítások (20. század)

Dr. habil. Vukman Péter László
A Balkán-félsziget történelme a 20. században

A programban fokozatot szerzettek

(Név, dolgozat címe, témavezető neve, fokozatszerzés éve)

Klacsmann Borbála
A holokauszt túlélőinek kártalanítása és kárpótlása Magyarországon, 1945–2012
Dr. habil. Molnár Judit
2021

Valastyán Balázs
Földbirtok- és telepítéspolitika a Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában, 1941–1944
Prof. Dr. A. Sajti Enikő DSc, professor emerita
2019

Margittai Linda
„Zsidókérdés a Délvidéken, 1941-1944
Dr. habil. Molnár Judit
2019

Krajcsir Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961
Prof. Dr. J. Nagy László DSc, professor emeritus
2018

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. A folyók városa című Jesús Moncada regény történelemképe
Dr. Majoros István professor emeritus
2018

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók
Dr. habil. Horváth Gyula
2018

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban: Erdély, 1910-1922
Dr. Bárdi Nándor
2018

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról
Dr. Bencsik Péter
2017

Zeman Ferenc Csaba
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban
Dr. habil. Marjanucz László
2017

A program szervezett képzésében komplex vizsgát teljesítettek

(Név, dolgozat munkacíme, témavezető neve, komplex vizsga éve)

Kiss Szandra
Hősök, sztárok, példaképek. A személyek kultusza a hidegháborús propagandában
Dr. Kalmár Melinda
2021

Gönder, Hasan
The Professionalism in the Turkish Modernization
Dr. Kalmár Melinda
2021

Bondarenko, Dmytro
Monarchist Counter-revolution in Central and Eastern Europe, 1918-1920
Dr. habil. Bencsik Péter és Dr. habil. Varga Beáta
2020

Mezey Csaba Bence
A gerillák ellenszere – a COIN diadala
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2020

Szabó Levente Gábor
Autoriter rendszerek összehasonlító elemzése: Japán és az európai illiberális rezsimek
Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
2020

Bezha, Anastas
The Austro-Hungarian Invasion Zone in Albania during WWI
Dr. habil. Vukman Péter László
2019

Floutier, Jérémy
Erdély képe Magyarországon és Romániában az oktatás tükrében a II. világháború végétől a rendszerváltozásig (1945-1990)
Prof. Dr. Deák Ágnes
2019

Gorcsa Oszkár
A magyarországi szerb hadifoglyok története a Nagy Háborúban
Prof. Dr. Zakar Péter
2019

Lengyel Ádám
„Hogy mások élhessenek” – Az US Air Force Pararescue története és fejlődése a hidegháború után
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2019

Klacsmann Borbála
A holokauszt túlélőinek kártalanítása és kárpótlása Magyarországon, 1945–2012
Dr. habil. Molnár Judit
2018

Pap Eliza
Az újpesti zsidóság története, 1938–1947
Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
2018

Sargi, Islam
The University and Kurdish Political Movement in Turkey, 1960-1980
Dr. Kalmár Melinda
2018

Baracs Róbert
Belga-Kongó függetlenné válása 1955-1965
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2017

A program szervezett képzésében abszolutóriumot szereztek

(Név, dolgozat munkacíme, témavezető neve, abszolutórium megszerzésének éve)

Szakál Veronika
A magyar közvélemény-kutatás története
Prof. Dr. Tomka Béla
2018

Abszolutóriumot szereztek (még a 6 féléves képzésben):
Sulyok Izabella (2010) – Dr. Molnár Judit
Farkas Kornél (2009) – Dr. Giczi Zsolt
Kovács Melinda (2008) – Prof. Dr. Tomka Béla
Kudlacsek Zsigmond (2005) – Dr. Giczi Zsolt

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

(Név, dolgozat munkacíme, témavezető neve, doktori programba való beiratkozás éve)

Zsiga Nikoletta Evelin
A 20. századi afrikai népirtások összehasonlítása
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2021

Bessenyei Vanda
A csehszlovák koncepciós perek 1948-tól 1954-ig és az azok révén kialakult kapcsolat a csehszlovák és magyar állambiztonsági szolgálatok között
Dr. Bencsik Péter
2020

Dávid Benjámin
Gyoma és Endrőd társadalmi és népesedési viszonyai a két világháború árnyékában
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2020

Domján Máté
Az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának kétéltű műveleteinek fejlődése
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2020

Manojlović, Mirjana
Quality of life in Yugoslavia and Hungary 1945-1990: A comparative analysis
Dr. Tomka Béla
2020

Vágfalvi Zoltán Csaba
Vallási felekezetekhez kötődő társadalmi szervezetek politikai szerepének változásai a dualizmus időszakában és a Horthy-korszakban
Dr. Giczi Zsolt
2020

Kiss Szandra
Hősök, sztárok, példaképek. A személyek kultusza a hidegháborús propagandában
Dr. Kalmár Melinda
2019

Gönder, Hasan
The Professionalism in the Turkish Modernization
Dr. Kalmár Melinda
2019

Bondarenko, Dmytro
Monarchist Counter-revolution in Central and Eastern Europe, 1918-1920
Dr. habil. Bencsik Péter és Dr. habil. Varga Beáta
2018

Kormányos Márk
Az Oszmán Birodalom harcai az első világháborúban
Dr. habil. Bencsik Péter
2018

Mezey Csaba Bence
A gerillák ellenszere – a COIN diadala
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2018

Szabó Levente Gábor
Autoriter rendszerek összehasonlító elemzése: Japán és az európai illiberális rezsimek
Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
2018

Floutier, Jérémy
Erdély képe Magyarországon és Romániában az oktatás tükrében a II. világháború végétől a rendszerváltozásig (1945–1990)
Prof. Dr. Deák Ágnes
2017

Gorcsa Oszkár
A magyarországi szerb hadifoglyok története a Nagy Háborúban
Prof. Dr. Zakar Péter
2017

Lengyel Ádám
„Hogy mások élhessenek” – Az US Air Force Pararescue története és fejlődése a hidegháború után
Dr. Kiss Gábor Ferenc
2017

Bezha, Anastas
The Austro-Hungarian Invasion Zone in Albania during WWI
Dr. habil. Vukman Péter László
2017

Pap Eliza
Az újpesti zsidóság története, 1938–1947
Prof. Dr. Karsai László DSc, professor emeritus
2016

Sargi, Islam
The University and Kurdish Political Movement in Turkey, 1960-1980
Dr. Kalmár Melinda
2016

Szakál Veronika
A magyar közvélemény-kutatás története
Prof. Dr. Tomka Béla
2015