Antikvitás

Antikvitás Doktori Program

A program múltja

Az Antikvitás Program 2001-ben indult, Dr. Wojtilla Gyula egyetemi tanár vezetésével. A programban továbbá Dr. Maróti Egon egyetemi tanár, Dr. Farkas Zoltán egyetemi adjunktus, illetve Dr. Hoffmann Zsuzsanna egyetemi docens oktattak.

2006-tól Dr. Székely Melinda egyetemi docens, majd Dr. Tóth Iván, Dr. Illés Imre Áron és Dr. Dávid Nóra egyetemi adjunktusok kerültek be a program oktatói közé, 2019-ben Dr. Priskin Gyula is az oktatók sorába lépett. Ezáltal elmondhatjuk, hogy a program oktatói és kutatásaik lényegében lefedik az ókori világ mindegyik tájának történetét, nyelvtudásuk lehetővé teszi mindezen kultúrák történelmének és irodalmának tanulmányozását, oktatói gyakorlatuk pedig biztosítja mindezen tudás átadásának lehetőségét.

A doktori programban részt vevő hallgatók segítségével különböző kiadványok készültek. Ezek közül a legfontosabbak az Acta Antiqua et Archaeologica 2004-ben Wojtilla Gyula és Felföldi Szabolcs szerkesztésével megjelent tematikus szám, a 2012-ben Wojtilla Gyula, Illés Imre Áron és Zentai György szerkesztésével megjelent Ókori India Történeti Szöveggyűjtemény, a 2013-ban Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent Késő római szöveggyűjtemény, illetve az Acta Antiqua et Archaeologica 2015-ben Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent tematikus szám. A Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Bizottsága rendezésében sorra kerülő orientalista napokon előadást tartottak a doktorandusz hallgatók, amely előadások anyaga szintén megjelent, cikk formájában. Ugyancsak 2015-ben került kiadásra a Res Militares Antiquae II. kötet, amely a Szegeden, általunk rendezett II. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányait tartalmazza, a szerkesztő Székely Melinda és Horti Gábor. 2017-ben jelent meg az angol, német és francia nyelvű tanulmányokat tartalmazó Chronica Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésében, 2019-ben pedig a Belvedere Meridionale ókori tematikus száma Székely Melinda és Priskin Gyula szerkesztésében. 2019-ben az ókori Egyiptom történetével foglalkozó workshopot tartottunk az ELTE oktatói és PhD hallgatói részvételével. A tanszék szervezésében megrendezésre kerülő női szerepekkel, identitással foglalkozó workshop-sorozat sok érdeklődőt vonz, az idei alkalmon elhangzó előadásokkal együtt tervezzük egy konferencia-acta kiadását a következő évben. Ezen felül a Documenta Historica sorozatban, a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének gondozásában megjelentek a program hallgatóinak forráskiadványai.

A doktori program eddigi története során összesen 19 hallgató nyert felvételt. Lehetőség van a szervezett képzési kereteken kívül készült disszertációk benyújtására is. Ily módon Székely Melinda szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel. A szervezett képzési keretekben részt vevő hallgatók közül eddig Tóth Iván, Felföldi Szabolcs, Illés Imre Áron, Lakos Katalin, Széll Gábor és Janzsó Miklós szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel. 2018-ban a program átállt a házi védés rendszerére, Széll Gábor és Janzsó Miklós doktori eljárása során ez sikeresen meg is valósult. 2019 júniusában Kapi Péter és Ormos Bálint, 2020 januárjában Kovács István, júniusban Laura Habes Tashman sikeresen teljesítette a komplex vizsgát.

A program jelene

Az oktatott kurzusok tematikája a mindenkori programban részt vevő oktatók kutatási területéhez igazodik. Ennek megfelelően nagy súllyal szerepelt és szerepel a római történet és társadalomtörténet, a görög historiográfia, az ókori Közel-Kelet és Egyiptom története, illetve az ókori India története és nyelvei. A kurzusok kínálata között szerepel az ókori Nyugat és Kelet sokrétű kapcsolatainak bemutatása is.

A program sajátosságait figyelembe véve azoknak a hallgatóknak biztosítunk felvételt, akik a történelem alapszakjuk mellett valamely egyéb, speciális képzéssel is rendelkeznek. Hallgatóink a görög, latin, indológia, régészet, filozófia szakosok közül kerülnek ki. A szóbeli felvételi része forrásolvasás, latin, görög, héber vagy szanszkrit nyelven, illetve szakszöveg olvasása két világnyelven.

Az általános, törzstárgyakon felül az egyéni kutatásokat elősegítő, műhelyszeminárium jellegű képzésekre helyezzük a hangsúlyt. A program latin, görög, héber, arámi, egyiptomi és szanszkrit nyelvekben kínál továbbképzési lehetőséget a programban részt vevőknek. A képzéshez szükséges szakirodalmat az SZTE Klebelsberg Könyvtára, az MTA Könyvtára, a nemzetközi könyvcsere, rövid külföldi könyvtári munka, az oktatók magánkönyvtára, illetve internetes források biztosítják.

A program résztvevői számára pályázatok és személyi kapcsolatok révén biztosítjuk a nemzetközi tudományos életben való részvételt. A program kiváló kapcsolatokkal rendelkezik Németországgal (Berlin, Mainz, Halle, München), Angliával (Oxford), Olaszországgal (Ravenna, Milánó, Bologna, Torino, Urbino), illetve Ausztriával (Bécs, Innsbruck). Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos országok egyetemeivel és műhelyeivel is (Kolozsvár, Marosvásárhely, Maros Megyei Múzeum). A magyar egyetemek Ókortörténeti Tanszékeivel kiváló a kapcsolattartás (ELTE, DE, PPKE, KRE, PTE), de aktív és jó munkakapcsolatunk van a társtanszékekkel és kutatókkal (SZTE Római Jogi Tanszék, MNM, klasszika-filológusok, régészek, filozófusok, teológusok).

A program oktatói és hallgatói aktívan részt vesznek a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae – SEC – kutatói és öntevékeny csoport munkájában, országos konferenciáján, amelynek publikációi rendszeresen megjelennek, kiadvány formájában.

Hallgatóink rendszeresen előadnak az évenként megrendezett nemzetközi Sapiens Ubique civis konferencián, oktatóink plenáris előadásokat tartanak és üléselnökként vesznek részt ugyanezen a konferencián.

A Brnóban évente megrendezett Laetae Segetes Nemzetközi Doktorandusz Konferencián hallgatóink előadásokat tartanak (Kárpáti András).

Programunk vallástörténeti témával foglalkozó oktatói és hallgatói évről évre részt vesznek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szervezett Vallástörténeti Workshop munkájában, 2019-ben Laura Habesh Tashman és Dávid Nóra tartottak előadást a „Növények a vallásokban” c. nemzetközi workshopon.

Az ugyancsak évente megrendezett Byzanz und das Abendland / Byzance et l’Occident Studia Byzantino-Occidentalia nemzetközi konferencián Kovács István hallgatónk rendszeresen előadást tart (ELTE Eötvös József Collegium).

A magyarországi ókortudományi konferenciákon, történész és klasszika-filológia konferenciákon hallgatóink rendszeresen részt vesznek, és előadásokat tartanak.

A program képzési hálóterve

A program titkára

Dr. Dávid Nóra
E-mail: davidnorah@gmail.com

A program oktatói

Dr. Dávid Nóra
Dr. Illés Imre Áron
Dr. Priskin Gyula
Dr. Székely Melinda

A program témakiírói választható témáikkal

Dr. Dávid Nóra
Az ókori Közel-Kelet népei és vallásai

Dr. Illés Imre Áron
Görög és római történetírás

Dr. Priskin Gyula
Az ókori Egyiptom kulturális története

Dr. Székely Melinda
A Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai

A program témavezetői

Dr. Dávid Nóra
Dr. Illés Imre Áron
Dr. habil. Horváth László
Dr. Székely Melinda
Dr. Tóth Iván

A programban fokozatot szerzettek

(Név, dolgozat címe, témavezető neve, fokozatszerzés éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2006
egyéni felkészülő

Tóth Iván
Alexandros Homérosa. Arrhianos-tanulmányok
Dr. Farkas Zoltán
2011
szervezett képzésben vett részt

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2013
szervezett képzésben vett részt

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése
Dr. Székely Melinda
2013
szervezett képzésben vett részt

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2016
szervezett képzésben vett részt

Széll Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában
Dr. Székely Melinda
2019
szervezett képzésben vett részt

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban
Dr. Székely Melinda
2020
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében abszolutóriumot szerzettek

(Név, témavezető neve, abszolutórium megszerzésének éve)

Ullrich Balázs
Prof. Dr. Maróti Egon
2004
szervezett képzésben vett részt

Básti Ágnes
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2005
szervezett képzésben vett részt

Vajda Olga
Prof. Dr. Maróti Egon
2008
szervezett képzésben vett részt

Zentai György
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2012
szervezett képzésben vett részt

Piróth Ildikó
Dr. Hoffmann Zsuzsa
2013
szervezett képzésben vett részt

Hajdú Attila
Dr. Tóth Iván
2013
szervezett képzésben vett részt

Horti Gábor
Dr. Székely Melinda
2014
szervezett képzésben vett részt

Gönczi Gergő
Dr. Székely Melinda
2015
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében komplex vizsgát teljesítettek

Kapi Péter
A Római Birodalom és a meghódított népek közigazgatása, vallása
Dr. Illés Imre Áron
2019

Ormos Bálint
A város és vidék megítélése a római eszmetörténetben
Dr. Székely Melinda
2019

Laura Habes Tashman
Religions of the Southern Levant 1 st Century BC – 2 nd Century AD
Dr. Dávid Nóra
2020

Kovács István
Bizánci retorika
Dr. Horváth László, Dr. Tóth Iván
2020

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

(Név, jelenlegi évfolyam, dolgozat várható címe, témavezető neve, államilag finanszírozott/költségtérítéses)

Gombos Brigitta
Római Birodalom, gazdaságtörténet
Dr. Székely Melinda
2021

Sebők Attila
Diplomácia az ókori Hellasban
Dr. Illés Imre Áron
2021

Laura Habes Tashman
Religions of the Southern Levant 1 st Century BC – 2 nd Century AD
Dr. Dávid Nóra
2018

Kapi Péter
A Római Birodalom és a meghódított népek közigazgatása, vallása
Dr. Illés Imre Áron
2017

Ormos Bálint
A város és vidék megítélése a római eszmetörténetben
Dr. Székely Melinda
2017

Kárpáti András Dániel
halasztott
Orchomenos helytörténete és prozopográfiája
Dr. Tóth Iván