Megjelent az Aetas legújabb száma: Magyar–Habsburg–oszmán békék és határok

2019. január 14.

Megjelent az Aetas – Történelemtudományi folyóirat 2018/4. száma, amely a Magyar–Habsburg–oszmán békék és határok címet viseli. A folyóirat legfrissebb számát az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék munkatársai, Tóth Hajnalka egyetemi adjunktus és Papp Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető (MTASZTE Oszmán-kori Kutatócsoport) szerkesztették. Az MTASZTE Oszmán-kori Kutatócsoport munkatársai (Brandl Gergely, Göncöl Csaba, Hadnagy Szabolcs, Juhász Krisztina, Marton Gellért Ernő, Szabados János, Teiszler Éva, Papp Sándor) összesen hat publikációt jegyeznek a folyóirat kora újkori magyar történelemmel foglalkozó tematikus kötetében.

Tartalomjegyzék

2018. 4. szám. MAGYAR -HABSBURG-OSZMÁN BÉKÉK ÉS HATÁROK

TANULMÁNYOK
PAPP SÁNDOR A pozsareváci békekötés és a magyarok … 5
TÓTH FERENC A francia külpolitika és Magyarország a pozsareváci béke idején … 20
F. MOLNÁR MÓNIKA Karlócától Pozsarevácig. A Velencei Köztársaság és az Oszmán Birodalom kapcsolata olasz szemmel … 35
SZ. SIMON ÉVA A szülejmáni béke. A magyarországi oszmán adóösszeírások és a magyar– oszmán békekötések összefüggései … 53
CZIGÁNY ISTVÁN A „nyitott határ” – egy hadtörténelmi paradoxon hatása. Néhány gondolat a Magyar Királyság 16–17. századi oszmánellenes védelmi rendszerének sajátosságairól …73
MŰHELY
PAPP SÁNDOR Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia kapcsolattörténete a békekötések tükrében (vázlat és adatbázis)… 86
TEISZLER ÉVA Török várak – magyar várak. Status quo a hadszíntéren és a Jagelló-kori oszmán–magyar békeszerződésekben… 100
BRANDL GERGELY – GÖNCÖL CSABA – JUHÁSZ KRISZTINA – MARTON GELLÉRT ERNŐ – SZABADOS JÁNOS Kommunikáció és híráramlás. A Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 1627. évi szőnyi békekötés során… 108
SZÉKELY MELINDA Polgárháború 387–388-ban. Magnus Maximus és Theodosius küzdelme a hatalomért… 125
KITEKINTÉS
MISKOLCZY AMBRUS A román nép születése – avagy egy rejtély filológiája (Tudománytörténet és politika)… 134
Határainkon túl
Oszmán történeti kutatások széles perspektívákban. Beszélgetés Feridun M. Emecennel (Az interjút késztette: Papp Sándor, fordította: Hadnagy Szabolcs)… 167
Feridun M. Emecen műveinek válogatott bibliográfiája… 174
FERIDUN M. EMECEN Egy oszmán államférfi az aranykor hajnalán. Kánúní Szülejmán szultán másodvezíre, Musztafa pasa (Fordította: Hadnagy Szabolcs)… 178
FIGYELŐ
A „szerepváltó” uralkodónő (Thomas Lau: Die Kaiserin Maria Theresia. Böhlau Verlag, Wien–Köln– Weimar, 2016.) KULCSÁR KRISZTINA… 193
Lét vagy csak látszat? (Gerald Stieg: Sein oder Schein. Die Österreich-Idee von Maria Theresia bis zum Anschluss. Böhlau Verlag, Wien−Köln−Weimar, 2016.) DEÁK ÁGNES… 198
Találkozások és ütközések a határok mentén (Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerkesztette: Hornyák Árpád és Bíró László. MTA Bölcsészettudományi Központ, Történettudományi Intézet, Budapest, 2016.) KOVÁCS ATTILA… 202
A forradalom anatómiája: a lokalitás megkerülhetetlensége (Bank Barbara – Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Sümegen és a sümegi járásban. MNL VeML, Veszprém, 2017. [A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 40.]) HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN … 206
Számunk szerzői … 209.