Jelenkor

Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program
(1914 utáni időszak)

A program múltja

A 20. század történelmével foglalkozó doktori hallgatók 2015-ig a Doktori Iskola Modernkori Történelem Programjának keretében szereztek fokozatot. Ezt követően ez a program kettévált, s az utóbbi száz év történelmét kutatók, valamint az összehasonlító megközelítést alkalmazó doktoranduszok immár külön, specializált program keretében dolgoznak. Ez a változás lehetővé teszi az elmélyültebb szakmai műhelymunkát és a hallgatók egyedi igényeihez való jobb alkalmazkodást.

A program jelene

A jelenkortörténet – mely alatt a közép-európai historiográfiai tradícióknak megfelelően az 1914 utáni időszak vizsgálatát értjük – sajátos és jól intézményesült területe a magyarországi és a nemzetközi történetírásnak. A kutatók mellett a szélesebb közvélemény is kiemelt érdeklődéssel kíséri a 20. század történetét, s ez a figyelem az utóbbi időben sem lankad, sőt, inkább növekszik. Számos olyan – a társadalmi kohézió alakulása és a nemzettudat vagy éppen a magyar társadalomnak a tágabb európai környezetébe való sikeres beilleszkedése szempontjából is fontos –, tisztázatlan és hevesen vitatott időszaka és problémája van a 20. századi magyar történelemnek, melyeknek az eddigiektől eltérő vizsgálata szükséges.

Ehhez jó feltételeket teremt az a tény, hogy az utóbbi három évtizedben a 20. század kutatása nagy átalakuláson ment keresztül Magyarországon. Egy sor negatív jelenség mellett – mint a politika tudományba való beavatkozási törekvései – a változások iránya összességében pozitív: a jelenkortörténet forrásbázisa kibővült, a legtöbb kutató munkája szakszerűbbé vált, s a történetírás magába fogadott fontos nemzetközi irányzatokat.

A nemzetközi jelenkortörténet-írást sokáig a politikatörténet dominálta, az utóbbi időszakban azonban ez már lényegesen kevésbé jellemzi. Ennek megfelelően a jelenkortörténet – bár vannak sajátos módszertani elvei is – ebben a doktori programban sokkal inkább kronológiai behatárolást jelent, mint módszertani-tematikai irányultságot. A program az első világháborútól napjainkig terjedő időszak történelmével, illetve annak egyes szakaszaival foglalkozó doktori hallgatókat fogad, de nem csupán a politikatörténet, hanem a társadalom- és gazdaságtörténet, valamint az eszmetörténet területén és további témákban is.

Bár nyilvánvaló, hogy a doktori hallgatók nagyobbik része nem összehasonlító témával foglalkozik, azonban az összehasonlítás fontos eszközét jelentheti a jelenkortörténet-írásnak, hiszen például lehetőséget nyújt arra, hogy számos kérdést az eddigieknél kevésbé etnocentrikus módon tárgyaljanak a kutatók. Ez önmagában is indokolja azt, hogy a program másik súlypontjának a történeti összehasonlításokat válassza. Ezen túlmenően is számos érv szól azonban az összehasonlítások megjelenése mellett. Így az, hogy az összehasonlítások alkalmazása a történetírásban egyrészt erősíti az elméleti tudatosságot, elősegíti a túlzottan leíró jellegű megközelítések kiegyensúlyozását. Emellett az összehasonlítások nagy szerephez juthatnak a – jelenkortörténet esetében különösen veszélyt jelentő – ideologikus vonások korrigálásában is. Tapasztalatok szerint az összehasonlító kutatások igénylik s egyben előmozdítják a nemzetközi együttműködést, s ezáltal fokozzák a magyar történetírás nemzetközi beágyazottságát, ami jótékony hatást gyakorolhat annak színvonalára.

Ennek megfelelően a program – a témavezetőkkel való egyeztetés után – szívesen fogad doktori hallgatókat, akik a 20. századi magyar és egyetemes történelemmel különböző perspektívákból és eltérő módszerekkel kívánnak foglalkozni, illetve egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánó tapasztaltabb kollégákat. A képzés széles körű elméleti és módszertani felkészítést igyekszik nyújtani a hallgatóknak, de emellett a kurzusok kiválasztásánál megfelelő teret kíván engedni az egyéni érdeklődésnek is. Az oktatásban és a jelöltek szakmai irányításában a szegedi kollégák mellett más neves hazai és külföldi szakemberek is részt vesznek.

A program képzési hálóterve

Jelenkor hálóterv

1–4. félév Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori (…)

A program oktatói (2017)

Dr. Bárdi Nándor
Dr. Bencsik Péter
Dr. Bottoni Stefano
Dr. Kalmár Melinda
Prof. Dr. Karsai László
Dr. habil. Molnár Judit
Dr. Pihurik Judit
Dr. Standeisky Éva
Prof. Dr. Tomka Béla
Dr. Vukman Péter László

A program témakiírói választható témáikkal (2017)

Prof. Dr. A. Sajti Enikő
Magyar–jugoszláv kapcsolatok 1918–1991

Dr. Bencsik Péter
Csehszlovákia története a 20. században

Dr. Giczi Zsolt
Klebesberg Kuno munkássága

Dr. Kalmár Melinda
A szovjet típusú rendszerek története

Prof. Dr. Karsai László
Szélső jobboldali pártok és mozgalmak Európában és Magyarországon a 20. században
Népirtások a 19. és 20. században Európában, Ázsiában, Afrikában
Holokauszt Magyarországon és Európában

Dr. Kiss Gábor Ferenc
A háború és infrastruktúrája: fegyveres erők, gazdaság és társadalom 20. században

Dr. habil. Molnár Judit
Holokauszt Magyarországon

Dr. Pihurik Judit
Magyarország 1920–1945

Dr. Révész Béla
A rendszerváltozás története Magyarországon

Prof. Dr. Tomka Béla
Európa és Magyarország jelenkortörténete (1914-től napjainkig)
Az európai integráció története
20. századi magyar és európai társadalom és gazdaságtörténet

Dr. Vukman Péter László
Balkán-félsziget történelme a 19-20. században

A program témavezetői (2017)

Dr. Bárdi Nándor
Dr. Bencsik Péter
Dr. Ferwagner Péter Ákos
Prof. Dr. Karsai László
Dr. Kalmár Melinda
Dr. habil. Marjanucz László
Dr. habil. Molnár Judit
Prof. Dr. Tomka Béla

A programban eddig doktori szigorlatot teljesítők

(Név, dolgozat várható címe, témavezető neve, szigorlat éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Falus Norbert
Impériumváltás és a politikai önszerveződés körüli viták Erdélyben, 1918-1922
Dr. Bárdi Nándor
2017
szervezett képzésben vett részt

Margittai Linda
„Zsidókérdés” a Délvidéken 1941–1944
Dr. habil. Molnár Judit
2017
szervezett képzésben vett részt

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus Magyarországon a koalíciós években és a koalíciós évekről
Dr. Bencsik Péter
2016
egyéni felkészülő

Csóti Csaba
Menekültek Magyarországon az első világháború után
Prof. Dr. Tomka Béla
2016
egyéni felkészülő

A program szervezett képzésében eddig abszolutóriumot szerzettek

(Név, dolgozat várható címe, témavezető neve, abszolutórium megszerzésének éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Baracs Róbert
Belga-Kongó függetlenné válása 1955-1965
Dr. Ferwagner Péter Ákos
2014
szervezett képzésben vett részt

Falus Norbert
Impériumváltás és a politikai önszerveződés körüli viták Erdélyben, 1918-1922
Dr. Bárdi Nándor
2016
szervezett képzésben vett részt

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a két világháború között
Dr. habil. Marjanucz László
2015
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

(Név, jelenlegi évfolyam, dolgozat várható címe, témavezető neve, államilag finanszírozott/költségtérítéses)

Klacsmann Borbála
1. évf.
A Holokauszt túlélőinek kártalanítása és kárpótlása Magyarországon, 1945–2012
Dr. habil. Molnár Judit
államilag finanszírozott

Papp Eliza
1. évf.
Az újpesti zsidóság története, 1938–1947
Prof. Dr. Karsai László
költségtérítéses

Sargi, Islam
1. évf.
Kurdish Political Movements and the Universities in Turkey from the 1960s to 1980
TBA
államilag finanszírozott

Szakál Veronika
2. évf.
A televíziózás társadalomtörténete Magyarországon a Kádár-korban
Prof. Dr. Tomka Béla
államilag finanszírozott

A program aktív egyéni felkészülői

(Név, dolgozat várható címe, témavezető neve, a védés várható időpontja)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus Magyarországon a koalíciós években és a koalíciós évekről
Dr. Bencsik Péter
2017

Csóti Csaba
Menekültek Magyarországon az első világháború után
Prof. Dr. Tomka Béla
2017