Antikvitás

Antikvitás Doktori Program

A program múltja

Az Antikvitás Program 2001-ben indult, Dr. Wojtilla Gyula egyetemi tanár vezetésével. A programban továbbá Dr. Maróti Egon egyetemi tanár, Dr. Farkas Zoltán egyetemi adjunktus, illetve Dr. Hoffmann Zsuzsanna egyetemi docens oktattak. Később Dr. Székely Melinda egyetemi docens és Dr. Tóth Iván, valamint Dr. Illés Imre Áron és dr. Dávid Nóra egyetemi adjunktusok kerültek be a program oktatói közé.

A doktori programban részt vevő hallgatók segítségével különböző kiadványok készültek. Ezek közül a legfontosabbak az Acta Antiqua et Archaeologica 2004-ben Wojtilla Gyula és Felföldi Szabolcs szerkesztésével megjelent tematikus szám, a 2012-ben Wojtilla Gyula, Illés Imre Áron és Zentai György szerkesztésével megjelent Ókori India Történeti
Szöveggyűjtemény, a 2013-ban Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent Késő Római Szöveggyűjtemény, illetve az Acta Antiqua et Archaeologica 2015-ben Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent tematikus szám. A Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Bizottsága rendezésében sorra kerülő orientalista napokon előadást tartottak a doktorandusz hallgatók, amely előadások anyaga szintén megjelent, cikk formájában. 2017-ben jelent meg az angol, német és francia nyelvű tanulmányokat tartalmazó Chronica Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésében, 2019-ben pedig a Belvedere Meridionale ókori tematikus száma Székely Melinda és Priskin Gyula szerkesztésében.

Ezen felül a Documenta Historica sorozatban, a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének gondozásában megjelentek a program hallgatóinak forráskiadványai.

A doktori program eddigi története során összesen 19 hallgató nyert felvételt. A szervezett képzési keretekben részt vevő hallgatók közül eddig Tóth Iván, Felföldi Szabolcs, Illés Imre Áron és Lakos Katalin szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel.

A program jelene

Az oktatott kurzusok tematikája a mindenkori programban részt vevő oktatók kutatási területéhez igazodik. Ennek megfelelően nagy súllyal szerepelt és szerepel a római történet és társadalomtörténet, a görög historiográfia, az ókori Közel-Kelet története, illetve az ókori India története és nyelvei. A kurzusok kínálata között szerepel az ókori Nyugat és Kelet sokrétű kapcsolatainak bemutatása is.

A program sajátosságait figyelembe véve azoknak a hallgatóknak biztosítunk felvételt, akik a történelem alapszakjuk mellett valamely egyéb, speciális képzéssel is rendelkeznek. Hallgatóink a görög, latin, indológia, régészet, filozófia szakosok közül kerülnek ki. A szóbeli felvételi része forrásolvasás, latin, görög, héber vagy szanszkrit nyelven, illetve szakszöveg olvasása két világnyelven.

Lehetőség van a szervezett képzési kereteken kívül készült disszertációk benyújtására is. Ily módon Székely Melinda szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel. Az általános, törzstárgyakon felül az egyéni kutatásokat elősegítő, műhelyszeminárium jellegű képzésekre helyezzük a hangsúlyt. A program latin, görög, héber, arámi és szanszkrit nyelvekben kínál továbbképzési lehetőséget a programban részt vevőknek. A képzéshez szükséges szakirodalmat az SZTE Klebelsberg Könyvtára, az MTA Könyvtára, a nemzetközi könyvcsere, rövid külföldi könyvtári munka, az oktatók magánkönyvtára, illetve internetes források biztosítják.

A program résztvevői számára pályázatok és személyi kapcsolatok révén biztosítjuk a nemzetközi tudományos életben való részvételt. A program kiváló kapcsolatokkal rendelkezik Németországgal (Berlin, Mainz, Halle, München), Angliával (Oxford), Olaszországgal (Ravenna, Milánó, Bologna, Torino, Urbino), illetve Ausztriával (Bécs, Innsbruck). Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos országokkal és magyar egyetemekkel.

A program oktatói és hallgatói aktívan részt vesznek a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae – SEC – kutatói és öntevékeny csoport munkájában, országos konferenciáján, amelynek publikációi rendszeresen megjelennek, kiadvány formájában.

A program oktatói (2018)

Dr. Dávid Nóra
Dr. habil. Horváth László
Dr. Illés Imre Áron
Dr. Székely Melinda
Dr. Tóth Iván
Prof. Dr. Wojtilla Gyula

A program témakiírói választható témáikkal (2018/19)

Dr. Dávid Nóra
Az ókori Közel-Kelet népei és vallásai

Dr. Illés Imre Áron
Görög és római történetírás

Dr. Priskin Gyula
Az ókori Egyiptom kulturális története

Dr. Székely Melinda
A Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai

Dr. Tóth Iván
Rétorika és történetírás

Prof. Dr. Wojtilla Gyula
Az ókori India és korabeli világkereskedelem

A program témavezetői (2018)

Dr. Dávid Nóra
Dr. Illés Imre Áron
Dr. habil. Horváth László
Dr. Székely Melinda
Dr. Tóth Iván
Prof. Dr. Wojtilla Gyula

A programban eddig fokozatot szerzettek

(Név, dolgozat címe, témavezető neve, fokozatszerzés éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2006
egyéni felkészülő

Tóth Iván
Alexandros Homérosa. Arrhianos-tanulmányok
Dr. Farkas Zoltán
2011
szervezett képzésben vett részt

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2013
szervezett képzésben vett részt

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése
Dr. Székely Melinda
2013
szervezett képzésben vett részt

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2016
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében eddig abszolutóriumot szerzettek

(Név, témavezető neve, abszolutórium megszerzésének éve)

Ullrich Balázs
Prof. Dr. Maróti Egon
2004
szervezett képzésben vett részt

Básti Ágnes
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2005
szervezett képzésben vett részt

Széll Gábor
Dr. Székely Melinda
2008
szervezett képzésben vett részt

Vajda Olga
Prof. Dr. Maróti Egon
2008
szervezett képzésben vett részt

Zentai György
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2012
szervezett képzésben vett részt

Piróth Ildikó
Dr. Hoffmann Zsuzsa
2013
szervezett képzésben vett részt

Hajdú Attila
Dr. Tóth Iván
2013
szervezett képzésben vett részt

Horti Gábor
Dr. Székely Melinda
2014
szervezett képzésben vett részt

Gönczi Gergő
Dr. Székely Melinda
2015
szervezett képzésben vett részt

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban
Dr. Székely Melinda
2017
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók (2018)

(Név, jelenlegi évfolyam, dolgozat várható címe, témavezető neve, államilag finanszírozott/költségtérítéses)

Laura Habes Tashman
1. évf.
Religions of the Southern Levant 1 st Century BC – 2 nd Century AD
Dr. Dávid Nóra
Stipendium Hungaricum Ösztöndíj

Kapi Péter
2. évf.
A Római Birodalom és a meghódított népek közigazgatása, vallása
Dr. Illés Imre Áron
államilag finanszírozott

Ormos Bálint
2. évf.
A város és vidék megítélése a római eszmetörténetben
Dr. Székely Melinda
államilag finanszírozott

Kovács István
2. évf. – félévet halasztott
Kinnamos
Dr. Tóth Iván, Dr. Horváth László
államilag finanszírozott

Kárpáti András Dániel
2. évf. – halasztott
Orchomenos helytörténete és prozopográfiája
Dr. Tóth Iván
államilag finanszírozott